پوشش دهی لیزری استلایت 6 بر قطر داخلی لوله

پوشش دهی لیزری استلایت 6 بر قطر داخلی لوله

امکان پوشش‌دهی داخل لوله با قطر 80 میلی‌متر به بالا 

امکان پوشش‌دهی قطر داخلی تا عمق 1500 میلی‌متر 

ضخامت پوشش تا 7 میلی‌متر در هر پاس 

کاتالوگ